Wskaźnik

    Wskaźniki efektywności energetycznej za 2023 rok PEC Lubań Sp. z o.o.

 

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej PEC Lubań Sp. z o.o. bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologię wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego za rok 2023 :

Wp,c= 1,361

 

Udział procentowy ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej PEC Lubań Sp. z o.o. w roku kalendarzowym 2023 wytworzonego w instalacjach odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji  lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w ciągu roku kalnedarzowego :

 αᴅᴎ = 13,27 %

 

Informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2023 roku w PEC Lubań 

Sp. z o.o. :

• węgiel kamienny energetyczny      –  83,89 %

• gaz ziemny wysokometanowy      –   2,74 % 

•  biomasa                                            – 13,37 %         

 

Wielkość emisji ze spalania paliw w 2023 roku wynosiła : 

• dwutlenek węgla                               –  0,097 Mg/GJ

• dwutlenek siarki                                –  0,223 kg/GJ 

• tlenki azotu                                         –  0,122 kg/GJ

• pyły ze spalania paliw                       –   0,017 kg/GJ

                                                                                  załącznik