Organy spółki

Organy spółki

Strukturę organizacyjną Spółki określa Regulamin Organizacyjny i Schemat Organizacyjny Spółki, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 30 kwietnia 1998 r. Poniższy schemat przedstawia strukturę organizacyjną w PEC Lubań Sp. z o. o.

Zarząd Spółki:

Zarząd jednoosobowy, reprezentowany jest przez Prezesa Przemysława Kuchmistrza

Prokurenci:

Prokurent  – Małgorzata Zatoka

Rada Nadzorcza:

Nadzór kontrolny nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

  • Marzena Różańska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Kuchmistrz – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Marzena Tomczyk – Członek Rady Nadzorczej
  • Marek Zalisko – Członek Rady Nadzorczej
  • Robert Otwinowski – Członek Rady Nadzorczej