Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła

PEC Lubań Sp. z o.o. prowadzi rozliczenia z Odbiorcami ciepła w oparciu o ceny ciepła i stawki opłat przesyłowych zawarte w „Taryfie dla ciepła”. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne taryfa po opracowaniu przez PEC przedkładana jest do zatwierdzenia do Urzędu Regulacji Energetyki, który w drodze decyzji formalnej akceptuje bądź nie jej kształt. Taryfa po zatwierdzeniu przez URE publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w okresie 14 – 45 dni od daty publikacji wprowadzana przez PEC Lubań do stosowania. O fakcie wprowadzenia nowej „Taryfy dla ciepła” każdy odbiorca powiadamiany jest pisemnie. Od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. obowiązuje taryfa zatwierdzona do stosowania decyzją Prezesa URE z dnia 13 września 2016 r. nr OWR-4210-37/2016/375/XVI-A/MK

Taryfa dla ciepła 2020/2021 (format pdf)