Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła

PEC Lubań Sp. z o.o. prowadzi rozliczenia z Odbiorcami ciepła w oparciu o ceny ciepła i stawki opłat przesyłowych zawarte w „Taryfie dla ciepła”. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne taryfa po opracowaniu przez PEC przedkładana jest do zatwierdzenia do Urzędu Regulacji Energetyki, który w drodze decyzji formalnej akceptuje bądź nie jej kształt. Taryfa po zatwierdzeniu przez URE publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w okresie 14 – 45 dni od daty publikacji wprowadzana przez PEC Lubań do stosowania. O fakcie wprowadzenia nowej „Taryfy dla ciepła” każdy odbiorca powiadamiany jest pisemnie. Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. obowiązuje taryfa zatwierdzona do stosowania decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2021 r. . nr OWR.4210.25.2021.375.XX.AM

Aktualna taryfa dla ciepła 2022 ( format pdf)