Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła

PEC Lubań Sp. z o.o. prowadzi rozliczenia z Odbiorcami ciepła w oparciu o ceny ciepła i stawki opłat przesyłowych zawarte w „Taryfie dla ciepła”. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne taryfa po opracowaniu przez PEC przedkładana jest do zatwierdzenia do Urzędu Regulacji Energetyki, który w drodze decyzji formalnej akceptuje bądź nie jej kształt. Taryfa po zatwierdzeniu przez URE publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w okresie 14 – 45 dni od daty publikacji wprowadzana przez PEC Lubań do stosowania.  Od dnia 1 sierpnia 2024 r. przez okres jednego roku obowiązuje taryfa zatwierdzona do stosowania decyzją Prezesa URE z dnia 28 czerwca 2024 r.  nr OWR.4210.75.2023.375.XXII.MRK

Taryfa dla ciepła 2023 – do dnia 31 lipca 2024 r. (format pdf)
Taryfa dla ciepła 2024 – od dnia 01 sierpnia 2024 r. (format pdf)