Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła

PEC Lubań Sp. z o.o. prowadzi rozliczenia z Odbiorcami ciepła w oparciu o ceny ciepła i stawki opłat przesyłowych zawarte w „Taryfie dla ciepła”. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne taryfa po opracowaniu przez PEC przedkładana jest do zatwierdzenia do Urzędu Regulacji Energetyki, który w drodze decyzji formalnej akceptuje bądź nie jej kształt. Taryfa po zatwierdzeniu przez URE publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w okresie 14 – 45 dni od daty publikacji wprowadzana przez PEC Lubań do stosowania.  Od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 29 lutego 2024 r. obowiązuje taryfa zatwierdzona do stosowania decyzją Prezesa URE z dnia 10 lutego 2023 r.  nr OWR.4210.76.2022.375.XXI.MK

Aktualna taryfa dla ciepła 2023 ( format pdf)

Poprzednia taryfa dla ciepła 2022 ( format pdf)