Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

(35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze układów klimatyzacyjnych

(01.63.Z) Działalność usługowa następująca po zbiorach,

(33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn,

(33.14.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

(33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

(35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,

(42.21.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

(43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych,

(43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

(43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

(43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

(46.74.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

(47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

(49.41.Z) Transport drogowy towarów,

(71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

(77.31.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,

(77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

(01.61.Z) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

(47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

(46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.