Planowane przyłączenie 1

Informacja o możliwości przyłączenia obiektu do sieci

Od 01 stycznia 2020 r. weszła w życie najnowsza nowelizacja „Prawa budowlanego”, która m.in. wprowadziła w zamierzeniach budowlanych wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 do wniosku dołączyć oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej”, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późń. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128.

To oświadczenie staje się konieczne aby odpowiedni organ przyjął kompletny złożony wniosek. Choć wzór tego oświadczenia nie jest nigdzie określony to jednak powinien zawierać on umocowania prawne, datę, miejscowość sporządzenia oraz podpis osoby składającej dokument.

W praktyce oznacza to, że każdy inwestor czy projektant, który w swoich działaniach zobligowany jest uzyskać pozwolenie na budowę dla nowego obiektu czy zmian w istniejącym obiekcie, przed złożeniem wniosku musi uzyskać informację od przedsiębiorstwa ciepłowniczego o takiej możliwości.

Aby dowiedzieć się, gdzie jest możliwość przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej należy złożyć pisemne zapytanie do Działu Technicznego w biurze PEC Lubań Sp. z o.o.. Możemy to zrobić na 2 sposoby: tradycyjnie w formie papierowej oraz poprzez pocztę email.

Jak do tej pory wpłynęło dopiero kilka takich zapytań dotyczących różnych części miasta, to spodziewamy się, że może być ich znacznie więcej choćby z takiego powodu jak program „Czyste Powietrze” oraz uchwała antysmogowa dla województwa dolnośląskiego zachęcające i obligujące dostosowanie indywidualnych źródeł ciepła do odpowiednich przepisów. Warto wcześniej pokusić się o taki dokument, by nie okazało się, że już ponieśliśmy pierwsze koszty oraz finalizujemy pozwolenie na budowę a tu okaże się że otrzymamy odmowę naszego zamierzenia budowlanego, bo jest możliwość poboru ciepła z PECu.

Ciepło systemowe z PEC Lubań Sp. z o.o. jest konkurencyjne w stosunku do innych źródeł ciepła a co najważniejsze całkowicie bezpieczne. Zachęcamy do zainteresowania się naszą ofertą, staramy się spełnić wszystkie oczekiwania klientów oraz stosujemy nowoczesne technologie.