Pytania i odpowiedzi
środa, 17 lutego 2010 13:59

1. Jak zrealizować podłączenie swojego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.)?

Należy wystąpić do PEC Lubań Sp. z o. o. z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia. Jeżeli istnieją warunki przyłączenia, strony - Dostawca i Odbiorca - zawierają umowę o przyłączenie, zgodnie z którą inwestycja jest realizowana.

 

2. Na czym polega przyłączenie do m.s.c.?

Przyłączenie obiektu do m.s.c. w zależności od warunków zasilania w ciepło polega na:

 • wykonaniu przyłącza cieplnego do obiektu oraz węzła cieplnego w pomieszczeniu odbiorcy, jeżeli obiekt będzie przyłączany bezposrednio do sieci ciepłowniczej
 • wykonaniu przyłącza instalacyjnego z węzła grupowego do własnej instalacji wewnętrznej c.o. w budynku oraz zabudowaniu na wejściu licznika ciepła jeżeli obiekt będzie przyłączany do grupowego węzła cieplnego.

 

3. Co to jest przyłącze cieplne?

Przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

 

4. Jaki jest koszt przyłączenia do m.s.c.?

Koszt jaki ponosi potencjalny odbiorca związany jest z opłatą za przyłączenie, określoną w Taryfie dla ciepła. Wysokość tej opłaty zależy od długości  przyłącza cieplnego, jego średnicy i stawki za 1mb:

 • dla średnicy przyłącza 25mm - 136,40 zł/mb
 • dla średnicy przyłącza 32mm - 177,93 zł/mb
 • dla średnicy przyłącza 40mm - 205,42 zł/mb
 • dla średnicy przyłącza 50mm - 232,89 zł/mb
 • dla średnicy przyłącza 65mm - 248,66 zł/mb
 • dla średnicy przyłącza 80mm - 280,98 zł/mb

plus podatek od towarów i usług VAT.

Koszty budowy, tj, materiały, robocizna, projekt, opłaty administracyjne, usługi geodezyjne, koszty specyfikacji ponosi PEC Lubań Sp z o.o.

Uwaga: W/w koszt dotyczy wyłącznie przyłącza cieplnego. Warunki zabudowy węzła cieplnego oraz jego koszt należy każdorazowo negocjować indywidualnie z Dostawcą ciepła.

 

5. Kto jest właścicielem przyłącza?

Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest PEC Lubań Sp. z o.o. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie nie oznacza, iż jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci.

 

6. Co to jest węzeł cieplny ?

Węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do zmiany rodzaju lub parametrów nosnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

 

7. Kto ponosi koszty budowy węzła cieplnego ?

Koszt budowy węzła cieplnego ponosi Odbiorca, a Dostawca jedynie wyposaża go w licznik ciepła oraz urządzenie do regulacji przepływu. W sytuacjach ekonomicznie korzystnych dla PEC Lubań Sp. z o.o., Dostawca może ponieść znaczącą część kosztów budowy węzła cieplnego.

 

8. W czym mierzy się ciepło? Co to jest 1 GJ ?

Jednostka powszechnie stosowaną do pomiaru ciepła jest 1 GJ (gigadżul).

1 GJ - to jednostka równoważna ~278 kWh. W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić 60 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,024 GJ/kg w kotle o sprawności 70% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kW przez 139 godzin.

 

9. Ile kosztuje 1 GJ ciepła w PEC-u ?

Cena 1 GJ energii w PEC Lubań Sp. z o.o. jest różna dla różnych grup taryfowych i wynosi odpowiednio brutto (z podatkiem VAT):

Grupa C1 - 51,32 zł/GJ

Grupa C2 - 56,65 zł/GJ

Grupa C3 - 54,43 zł/GJ

Grupa C4 - 61,17 zł/GJ

Grupa L1 - 82,14 zł/GJ

 

10. Co to jest zamówiona moc cieplna?

Zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej  -20oC, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

 • pokrycia strat w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, tj. +20oC
 • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, tj. +55oC
 • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Warto zwrócić uwagę, że moc zamawia się na warunki obliczeniowe i łagodna lub sroga zima nie powinna mieć wpływu na wielkość zamówionej mocy. W zależności od temperatury na zewnątrz PEC dostarcza nośnik ciepła o parametrach zgodnych z tabelą regulacyjną, tj. zwiększa/zmniejsza temperaturę nośnika.

 

11. Ile kosztuje ciepło w PEC Lubań indywidualnego odbiorcę?

Odbiorcy indywidualni (mieszkaniowi bądź z domków jednorodzinnych) którzy mają zawarte umowy sprzedaży ciepła bezpośrednio z PEC Lubań zapłacą szacunkowo średniorocznie odpowiednio (wariant dla Grupy C4):

- mieszkaniowi z budynków wielorodzinnych bez ciepłej wody użytkowej  - (25 GJ x 61,17 zł/GJ) + (0,005 MW x 107 320,32) = 2.065,65 zł/rok

- mieszkaniowi z budynków wielorodzinnych z ciepłą wodą użytkową - (35 GJ x 61,17 zł/GJ) + (0,005 MW x 107 320,32) = 2.677,35 zł/rok

- indywidualni z domków jednorodzinnych z ciepłą wodą użytkową - (50 GJ x 61,17 zł/GJ) + (0,01 MW x 107 320,32) = 4.131,70 zł/rok


12. Dlaczego każdy odbiorca musi zamawiać odpowiednią moc cieplną? Jakie są konsekwencje zbyt małej mocy zamówionej?

Konieczność zamawiania mocy cieplnej przez każdego odbiorcę narzuciło Prawo Energetyczne, wprowadzając nowe zasady rozliczeń za ciepło, w tym opłaty za zamówioną moc jako element rozliczenia. Ważnym elementem jest określenie prawidłowej wielkości mocy zamówionej. Konsekwencją zbyt małej mocy zamówionej może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej. Ważne jest, iż to niedogrzanie występuje nie tylko przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej tj. -20oC, ale również przy wyższych temperaturach, np. na początku sezonu grzewczego, gdy w nocy temperatura wynosi 0oC.

 

13. Jak przebiega proces rozliczenia dostawy ciepła do odbiorcy?

Pobraną przez Odbiorcę ilość ciepła ustala się na podstawie wskazań liczników ciepła, zamontowanych w węźle cieplnym lub na przyłączu do instalacji c.o. odbiorcy. Licznik ciepła jest własnością Dostawcy ciepła. Odczyty ciepłomierza dokonywane są raz w miesiącu. Opłata za ciepło naliczana jest w oparciu o ceny ciepła i stawki opłat przesyłowych zawarte w Taryfie dla ciepła, stanowiącej załącznik do umowy sprzedaży ciepła.

 

14. Kto kontroluje przedsiębiorstwo energetyczne w kwestii prawidłowego sporządzania taryf i spełnienia innych warunków dostawy ciepła?

Taryfy opłat za ciepło zanim wejdą w życie są sprawdzane i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Proces zatwierdzania taryf związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE weryfikuje przestrzeganie przepisów, równoważy interesy dostawców i odbiorców ciepła.

 

15. Kiedy rozpoczyna i kiedy kończy się sezon grzewczy?

Datę rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego określa PEC Lubań Sp. z o.o. biorąc pod uwagę aktualnie panujące warunki atmosferyczne i zgłoszenia Odbiorców. Takie działanie jest konieczne dla zapewnienia min. obciążenia źródeł ciepła w celu zachowania optymalnej sprawności urządzeń i ograniczenia strat ciepła.

 

16. Kto odpowiada za stan techniczny sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych w budynkach?

Za stan techniczny wymienionych urządzeń zawsze odpowiada jego właściciel. W przypadku wszystkich sieci ciepłowniczych i 95% węzłów cieplnych odpowiedzialność ponosi PEC Lubań Sp. z o.o., natomiast w przypadku instalacji wewnętrznych budynków np. centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej za ich stan techniczny, drożność i szczelność odpowiada właściciel budynku.

 

17. Kto zgłasza PEC Lubań Sp. z o.o. reklamacje w sprawie ogrzewania?

Do kontaktów z Dostawcą ciepła upoważnieni są wyłącznie przedstawiciele Odbiorcy, który jako strona figuruje w umowie sprzedaży ciepła. W odniesieniu do mniejszych budynków indywidualnych lub lokali handlowych są to właściciele (osoby fizyczne) z którymi Dostawca zawarł umowę sprzedaży ciepła, natomiast w odniesieniu do większych firm, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych przedstawiciele ich zarządów. Lokatorzy mieszkań budynków mieszkalnych kontaktują się wyłącznie z administratorami swoich zasobów bądź z osobami, z którymi zawarli umowę na świadczenie usług komunalnych.

 

18. W jaki sposób można oszczędzać ciepło?

Ciepło można oszczędzać poprzez:

 • Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków
 • Uszczelnianie stolarki (okna, drzwi)
 • Zamykanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach podczas wietrzenia pomieszczeń
 • Obniżanie temperatury podczas nieobecności w domu

 

19. Skąd pochodzi ciepło dostarczane do miejskiej sieci ciepłowniczej?

PEC Lubań Sp. z o.o. produkuje ciepło w w dwóch głównych źródłach: ciepłowni „Piast” przy ul. K.Wielkiego 15 oraz ciepłowni „Śródmieście” przy ul. Torowej 18, skąd wspólną siecią ciepłowniczą w postaci gorącej wody o temperaturze max. 130oC energia dostarczana jest do węzłów cieplnych w budynkach Odbiorców. Następnie zmierzona i wyregulowana zgodnie z życzeniem Odbiorcy dopływa do instalacji wewnętrznych budynków.
Do produkcji en. cieplnej w 75% wykorzystuje się miał węgla kamiennego o wysokiej wartości opałowej i małej zawartości siarki i pyłu oraz w 25% słomę zbóż - pszenicy, żyta i rzepaku. W ciągu roku PEC Lubań Sp. z o.o. sprzedaje ok. 160 000 GJ ciepła.

 

20. Jakie usługi wykonuje PEC?

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. funkcjonuje na terenie miasta Lubania. Podstawową działalnością Spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Lubania w zakresie zaopatrzenia w ciepło dla potrzeb c.o. i c.w.u. W tym celu spółka eksploatuje własną ciepłownię, sieć ciepłowniczą i węzły cieplne.

Ponadto spółka prowadzi:

 • Eksploatację węzłów cieplnych na zlecenie Odbiorcy,
 • Eksploatację kotłowni gazowych i olejowych na zlecenie Klienta