Przetarg na kredyt
piątek, 24 lipca 2020 14:34

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„udzielenie kredytu w rachunku bieżącym oraz bieżąca obsługa rachunków bankowych”

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.,

Pl. 3-go Maja 11, 59-800 Lubań

Tel. (075) 722 22 39

REGON: 230415042; NIP: 613-000-25-90

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Do pobrania ze stron:

http://bip.miastoluban.pl/pec

4. Przedmiot zamówienia:

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3 900 000,00 z możliwością przedłużenia umowy do 3 lat oraz bieżąca obsługa rachunków bankowych.

5. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn: Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3 900 000,00 z możliwością przedłużenia umowy do 3 lat.

1. Kwota kredytu: 3 900 000,00 zł

2. Okres kredytowania- od dnia podpisania umowy czyli od 28 sierpnia 2020 z możliwością przedłużenia do 27 sierpnia 2023 r.

3. Zmniejszenie limitu kredytowego co miesiąc o kwotę 20 000,00 zł począwszy od końca września 2020 r. do końca trwania umowy

4. Kredyt przeznaczony będzie na finansowanie niedoboru kapitału obrotowego

5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza złożył w terminie 3 dni od daty rostrzygnięcia postępowania projekt umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie prawo wnoszenia poprawek do szczegółowych zapisów projektu umowy. Poprawki mogą dotyczyć w szczególności warunków umowy, które nie zostały ściśle określone w SIWZ, przy czym ewentualnie zmiany treści projektu umowy nie spowoduje sprzeczności z zapisami SIWZ.

6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN)

6. Główny kod CPV:

66.11.30.00-5

Dodatkowe kody CPV:

66.11.00.00-4

7. Typ oferty:

Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej i częściowej.

8. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

28 sierpnia 2020 z możliwością przedłużenia do 27 sierpnia 2023 r.

9. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Dokumenty wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Wadium:

Zamawiający odstąpił od wniesienia wadium.

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena (koszt) obsługi bankowej (50 %)

- Marża banku – oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (50%)

12. Osoba upoważniona do udzielania informacji:

Tutak Kaja – Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy

Tel. 075 722 22 39

W godz. 900 – 1500 od poniedziałku do piątku.

13. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim należy złożyć składa się w sekretariacie Spółki (na II piętrze) – adres jak w pkt. 1 (w godz. 700-1500 od poniedziałku do piątku).

Do dnia: 10.08.2020, do godziny: 1000

14. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

15. Umowa ramowa:

Zamawiający odstępuje od możliwości zawarcia umowy ramowej.

16. Dynamiczny system zakupów:

Zamawiający odstępuje od możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

17. Wybór najkorzystniejszej oferty za pomocą aukcji elektronicznej:

Zamawiający rezygnuje z możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą aukcji elektronicznej. Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w siedzibie Spółki 10 sierpnia 2020 r. na podstawie złożonych ofert.

18. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Lista załączników do pobrania:

icon Ogłoszenie o przetargu

icon Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

icon Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

icon Załącznik Nr 2: Koszt obsługi bankowej

icon Załącznik Nr 3: Oświadczenie

icon Załącznik Nr 4: Ogólne warunki umowy

icon Załącznik Nr 5: Oświadczenie

icon Załącznik Nr 6: Sprawozdanie finansowe 2017r.

icon Załącznik Nr 7: Sprawozdanie finansowe 2018r.

icon Załącznik Nr 8: Sprawozdanie finansowe 2019r.

icon Załącznik Nr 9: Sprawozdanie F01 za IIkw. 2018r.

icon Załącznik Nr 10: Sprawozdanie F01 za IIkw. 2019r.

icon Załącznik Nr 11: Sprawozdanie F01 za I półrocze 2020r.

icon Załącznik Nr 12: Zestawienie należności i zobowiązań – stan na 30.06.2020r.

icon Załącznik Nr 13: Zestawienie przewidywanych należności za energię cieplną od SM i OSSSG w Lubaniu w okresie od 01.09.2020r. do 31.08.2021r.

icon Załącznik Nr 14: Aktualny odpis KRS