Przetarg na zakup węgla kamiennego
środa, 26 kwietnia 2017 08:31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. ogłasza postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację zamówienia pn.:

„Zakup miału węgla kamiennego w ilości 8.000 Mg wraz z dostawą na plac składowy PEC Lubań Sp. z o.o. przy ul. K. Wielkiego 15 w Lubaniu”.

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. Pl. 3-go Maja 11; 59-800 Lubań

woj. dolnośląskie, tel. 75 722 22 39, faks 75 722 43 79, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.pecluban.pl

2. Postępowanie prowadzane jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z „Instrukcją zakupu materiałów i usług w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o.”

3. Przedmiot zamówienia:

Zakup miału węgla kamiennego w ilości 8.000 Mg wraz z dostawą na plac składowy PEC Lubań

Sp. z o.o. przy ul. K. Wielkiego 15 w Lubaniu”.

Zamówienie obejmuje dostawy miału węglowego sortymentu M II  typ  31.1., 31.2. 32.1.

Dostawy mogą być realizowane transportem kolejowym, samochodowym lub łączonym.

PEC Lubań Sp. z o.o. nie posiada własnych bocznic kolejowych.

4. Warunki Zamówienia wraz z załącznikami udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.pecluban.pl oraz można je uzyskać bezpłatnie na wniosek Wykonawcy (po wcześniejszym przesłaniu zamówienia faksem lub e-mailem), osobiście w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat) lub otrzymać pocztą elektroniczną.

5. Typ oferty:

Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej i częściowej.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Termin dostaw:

Sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem dostaw, w okresie od  01.10. 2017 r. do dnia 30.04.2018 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

Informacja zawarta w Warunkach Zamówienia.

9. Wadium:

Wysokość wadium ustala się w wysokości 20 tys. zł. Dopuszczalne formy wniesienia wadium to: pieniądz, poręczenia bankowe, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena (90%)

Termin płatności – 10 %

11. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

12. Mając na uwadze dobro i interes Spółki, Zamawiający, uwzględniając przedstawione w ofertach warunki dostaw, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy, zamknięcia postępowania bez wyboru dostawcy lub jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Ostateczne negocjacje Zamawiający przeprowadzi z minimum 2 wybranymi Oferentami.

13. Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z  ofertą wstępną i wymaganymi dokumentami do dnia 9 maja 2017 r. do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego: PEC Lubań Sp. z o.o., Pl. 3-go Maja 11, 59-800 Lubań - Sekretariat.

14. Otwarcie wniosków i ofert wstępnych nastąpi w dniu 9 maja 2017 r. o godzinie 915.

15. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

a. Waldemar Doliński – e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel. 0 606 777 020.

b. Arkadiusz Białas – e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel. 0 606 777 043,

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.

Warunki zamówienia i załączniki