Przetarg dot. instalacji odpylania
czwartek, 02 października 2014 09:39

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. z siedzibą Pl. 3 Maja 11, 59-800 Lubań

Właściciel: Gmina Lubań,

Kapitał zakładowy 5 375 000 zł

KRS: 0000060384

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

telefon/fax. 75 722 22 39,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP 613 - 000 - 25 – 90 ,

Regon 230415042,


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Modernizacja instalacji odpylania trzech kotłów wodnych WR-5 Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w ciepłowni PEC Lubań Sp. z o.o. przy ul. Kazimierza Wlk. 15 w Lubaniu w zakresie zapewniającym spełnienie standardu emisji zanieczyszczeń pyłowych poniżej 100mg/Nm3

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Miejsce realizacji zamówienia: Kotłownia ul. Kazimierza Wlk. 15 w Lubaniu.

3. Termin realizacji zamówienia: od 15.03.2015r. do 30.09.2015r.

4. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z „Instrukcją zakupu materiałów i usług w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o.” bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł ).

6. Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat) lub otrzymać pocztą e-mail.

7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Arkadiusz Białas, tel. 75 722 22 39 w. 26; tel. kom. 606-777-043 i Krzysztof Kowalczyk tel. 75 722 22 39 w. 25; tel. kom. 602-186-113.

8. Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00.

9. W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Miejsce i termin składania oferty:
a) miejsce – siedziba Zamawiającego, sekretariat,
b) termin – do 15.11.2014 r. godzina 12.00.

11. Kryteria wyboru oferty :

a) cena ofertowa - 100 %.

12. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji oraz odwołania lub unieważnienia negocjacji i postępowania bez podania przyczyny.