VCS cz.12 - 2012 - krótkie podsumowanie
piątek, 08 lutego 2013 11:07

2012 - krótkie podsumowanie

Kolejny rok za nami. Pora dokonać krótkiego podsumowania istotnych z punktu widzenia ciepłownictwa wydarzeń w Lubaniu.

Miniony rok to przede wszystkim rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z modernizacją naszych sieci ciepłowniczych na Osiedlu Piast. Inwestycja mająca za zadanie przede wszystkim zwiększyć możliwości przepustowe systemu sieciowego z Ciepłowni Piast w kierunku Śródmieścia z fazy projektowej weszła wreszcie po uzyskaniu dotacji unijnych w fazę realizacji. Jak dotąd udało się ułożyć odcinki o łącznej długości ok. 1,5 km, średnic rurociągów od DN 200 do DN 300. Trasy nowych sieci to odcinek pomiędzy ciepłownią, a skrzyżowaniem ulic K.Wielkiego i Esperantystów, Osiedle Piast I oraz podejście od ul. Worcela do terenów Straży Granicznej z budową nowej komory ciepłowniczej przy ul. Mieszka II. W rejonie Śródmiescia to przejście fragmentem nowego rurociągu tzw. „spinki północnej” pod ulicą Podwale do rzeki Siekierki i zabudową kładki w okolicy miejskiego targowiska. W ramach projektu zmodernizowano również układ pompowy w Ciepłowni Piast poprzez zabudowę pomp obiegowych o wyższej wydajności. Wszystkie prace przebiegły bez większych zakłóceń i zgodnie z harmonogramem. Bieżący rok to kontynuacja projektu, a zatem przede wszystkim wymiana sieci magistralnej wzdłuż ul. K.Wielkiego, budowa „spinki północnej” od rzeki Siekierki przez ul. Łużycką, Kopernika i teren Straży Granicznej aż do nawiązania z siecią główną Osiedla Piast przy skrzyżowaniu ulic Worcela i K.Wielkiego oraz dalsze prace związane z modernizacją Ciepłowni Piast.

Okres minionego roku to również szereg prac związanych z przyłączaniem nowych odbiorców do sieci jak również budową i modernizacją naszych kotłowni lokalnych, opalanych gazem ziemnym. Zwłaszcza w tej drugiej dziedzinie działo się sporo. Zlikwidowaliśmy dwie zbędne kotłownie gazowe zlokalizowane w rejonie ul. Kopernika i Słowackiego - to w związku z w/w nową inwestycją sieciową oraz zabudowaliśmy nowe kotły gazowe w przejętych od Urzędu Miasta kotłowniach przy ul. Mickieiwcza 1B (Przedszkole Miejskie Nr 1) i przy ul.Mickiewicza 6 (siedziba Straży Miejskiej). Do kotłowni gazowej przy ul.Mickiewicza 6 podłączyliśmy budynek Ośrodka Wsparcia Dziennego przy ul. Mickiewicza 7 dzięki czemu możliwa była likwidacja uciążliwej dla środowiska kotłowni węglowej w tym obiekcie. Podobnie udało się zlikwidować uciążliwą i nieefektywną kotłownie węglową w budynku stołówki przy ul. Bankowej 8 dzięki bezpośredniemu przyłączeniu obiektu do sieci ciepłowniczej.

Kolejne ciekawe przyłącza to zasilenie naszym ciepłem siedziby Banku Gospodarki Żywnościowej przy ul. 7 Dywizji, rokującej rozwojowe nadzieje niewielkiej fabryki SPS (na terenie ZEHS) przy ul. Esperantystów czy budynku LTBS w zabudowie Tretu. Nie piszę tu o szeregu drobnych lokalowych podłączeniach do systemu oraz zabudowie indywidualnej w centrum miasta.

W dziedzinie eksploatacji naszego systemu ciepłowniczego trwały kolejne działania zmierzające do poprawy efektywności produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła. Cały czas trwa proces wymiany w węzłach cieplnych energochłonnych pomp centralnego ogrzewania na nowoczesne pompy energooszczędne, od 2 lat sukcesywnie wprowadzamy system zdalnego odczytu ciepłomierzy u naszych Odbiorców co w znaczym stopniu ułatwia i przyspiesza prces zbioru danych i rozliczenia ciepła. W ramach w/w modernizacji sytemu ciepłowniczego sukcesywnie dążymy do maksymalnego ograniczenia strat przesyłu czynnika grzewczego pomiędzy ciepłownią a odbiorcami. Choć jednoznaczne określenie wartości tych strat jest dość trudne (ciepłownicy wiedzą o czym mówię) to jednak nasze pomiary i analizy jednoznacznie wskazują, iż ich wielkość w naszym systemie kształtuje się grubo poniżej 10% co stawia nas w tej dziedzinie w ścisłej czołówce przedsiębiorstw ciepłowniczych w skali kraju. Jak ważny i zarazem kosztotwórczy jest to czynnik niech świadczy fakt, iż każdy dodatkowy 1% strat przesyłu w skali naszej produkcji ciepła to ok. 100 ton spalonego niepotrzebnie miału węgla kamiennego o wartości opałowej ok. 24MJ/kg i wartości złotowej ok. 40 tys. zł. ! Wymiana sieci ciepłowniczych kanałowych na systemy preizolowane o lepszej izolacji cieplnej i obniżanie temperatur czynnika grzewczego do poziomu wystarczającego dla odbiorców ( nie przegrzewanie sieci) to główne czynniki obniżające wielkość strat przesyłu ciepła. Ale nie tylko. Dzięki sukcesywnej modernizacji systemu udaje nam się uniknąć poważniejszych awarii sieci ciepłowniczej i konieczności wstrzymywania dostawy energii do odbiorców w trakcie sezonu grzewczego.

Miniony rok to nie tylko pozytywy. Jak co roku ze względu na rosnące koszty produkcji ciepła konieczna była podwyżka taryfy średnio o ok. 3,9%. Obawiamy się, iż wprowadzane przez rząd zmiany w przepisach dotyczących rozliczeń emisji gazów mogą w przyszłości wpłynąć na dalszy wzrost cen naszego ciepła. Również niedawne wejście w życie Ustawy o efektywności energetycznej, narzucające konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorstwa energetyczne działań racjonalizujących zużycie energii może wpłynąć na wzrost cen ciepła. To są sprawy z lekka niepokojące i nakazujące konieczność zaplanowania pewnych działań minimalizujących skutki tak dla nas jak i dla naszych odbiorców.

Reasumując, niezależnie od potencjalnych zagrożeń, na podstawie doświadczeń minionego roku możemy stwierdzić, iż większość naszych przedsięwzięć zakończyła się pomyślnie. Zapoczątkowany i przeprowadzony bez większych zakłóceń trend inwestycyjny, przyłączania do systemu nowych odbiorców jak również w zakresie eksploatacji, poprawy efektywności i ograniczania kosztów będzie kontynuowany. Oby z tak dobrym jak w 2012r. skutkiem, czego sobie i Państwu życzę.

Jarosław Ludowski