Przetarg na wykonanie sieci ciepłowniczej - wybór oferty
czwartek, 17 maja 2012 08:30

ZAWIADOMIENIE
0 wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust.l pkt.l ì 2 ustawy 2 dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2010 r. Nr ll3, poz. 759 z późniejszymi zmianami)
niniejszym informuje, ze w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań
Sp.z.o.o. postępowaniu na:

BUDOWĘ SIECI CIEPLNEJ Z RUR PREIZOLOWANYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ DOSTAWĘ I ZABUDOWĘ AKUMULATORA CIEPŁA W RAMACH PROJEKTU: "REKONFIGURACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO MIASTA LUBAŃ"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej